FAQ4UNI

Александър Найденов, Икономика (Bsc Economics)

Икономиката (Volkswirtschaftslehre/ Bsc Economics ) по съдържанието си в Германия представлява съчетанието от микроикономически, макроикономически и статистически дисциплини. Темите на кратко: как решават хората и фирмите в ситуации, свързани с ограничени ресурси и бюджети; как си кооперират/съперничат фирми; как да постигне една фирма максимална печалба; монополи, олигополи, конкуренция; ефекти на данъци и субсидии; безработица и причините за нея; държавна фискална (данъчна) и финансова политика; международна търговия; опозване на околната среда; анализ на бази данни; вероятности; финансови статистически модели; енергетика; банков сектор; договори и стимули; политикономия (модели за гласуване, лобизъм, популизъм, естествени монополи..); иновации.

Разликата

Разликата с бизнес администрацията е, че икономиката не се занимава(активно) с маркетинг, счетоводство, мениджмънт, право.

Разликата между икономиката и Wirtschaftswissenschaften (икономически науки) е, че WiWi са смесица между VWL и BWL.

Предпоставките

За да учите икономика в Германия, ви трябва желание да се сблъскате с малко по-сложна математика от тази, която се преподава в училище (по-широка употреба на функции, производни, интеграли и вероятности). Онова, което ви липсва от училище, ще бъде все пак преподадено в първи семестър.

Трябва желание да се мисли аналитично. Виждайки определена информация, след 2-3 семестъра икономика, ще сте способни (и винаги склонни) да търсите логичните (и математическите) причини зад ситуацията; креативността се развива; положения, които не са оптимални и не функционират пестеливо/удовлетворително, ще ви дразнят – ще търсите начини да ги подобрявате.Абстрактното мислене в модели е добре дошло.

Прехода

Както повечето специалности и икономиката в Германия е плавен процес на надграждане. Тръгвайки от неща като основни принципи на икономиката, финансова математика, диференциално смятане, се минава през микроикономика, манглийскиакроикономика, статистика (поне няколко курса), иконометрия и се стига до по-специализирани предмети като политикономия, публични финанси, икономика на труда, експериментална икономика, теория на игрите, енергетика. Сложността на моделите се повишава, трудността на математическите задачи се запазва слабо променена (с времето естествено всичко изглежда по-лесно). Работи се активно със статистически софтуер.

Прочети повече тук.

Share this

Submit your comment