FAQ4UNI

Фани Маджарова, Химия в Берлин

Задължително условие е сертификат за владеене на немски език (самото владеене на езика за специалност химия в началото не е толкова важно). Балът за прием се образува от дипломата за средно образование. Оценките от училище не е задължително да бъдат най-високите. Дори с оценка 4 от дипломата има съвсем реални шансове за прием.

В началото трябва да бъде покрит предметът Обща химия, който продължава първия семестър и е придружен с практикум по Обща химия. В първи курс обикновено са включени Beifach-овете Математика и Физика, като броят на тези курсове зависи от дадения университет (например някои университети учат само две математики, други – три). Обучението по химия се разделя на три или четири основни предмета – Неорганична, Органична, Аналитична химия и Физикохимия. След покриването на теоретичен изпит по някой предмет започва практикум по този предмет. В по-горните семестри се предлагат курсове за специализация по избран предмет.

За придобиване на бакалавърска степен са необходими най-малко три години, а за магистърска – две. И двете степени завършват със защита на бакалавърска/магистърска работа – научен труд по неизследван досега проблем.

Основната форма на изпитване е писмен изпит. В зависимост от университета продължението на изпита е различно – в HU-Berlin изпитите са по 90 мин. Устните изпити също присъстват, но по-рядко. Защитата на написан бакалавърски/магистърски труд също се оценява.

Прочети повече тук.

Share this

Submit your comment