FAQ4UNI

Красимир Гюров, Електроинженерство в Аахен

Изправен пред даден проблем, инженерът е човекът, който намира решение; от когото се очаква да задоволи всяка нова технологична потребност на икономиката и обществото.

Електротехниката на своя страна е инженерната наука, която се занимава с изследване, разработване и създаване на методи, устройства и механизми, използващи електроенергия – било то мобилен телефон, лаптоп, микрочип, батерия за електро-автомобил, управление на робот, вятърна турбина, сензор с големина в нанометри или просто домакинска печка.

Сферата на електроинженерството ( Electrical Engineering ) е извървяла дълъг път отвъд манипулирането на електрони, достигайки до манипулиране на информация. Това е основна причина в днешно време електроинженери да се намират налидерски позиции във всякакви технологични области.

Какво се изисква и какво се придобива?

Предпоставки за успешно протичане на следването са добра подготовка по математика и естествени науки, желание за развитие, ентусиазъм към нови технологии, любопитство към заобикалящия свят.

Развива се аналитично мислене, насочено към крайни резултати. Усет и нюх към намиране на начин. Разбираш как нещата функционират.

Как се кандидатства?

Диплома за завършено средно образование + сертификат за немски език(DAF, DSD, DSH, предлага се възможност за курс + приемен изпит DSH).

Как преминава следването?

Бакалавърът продължава стандартно 6 семестъра. Всеки един от тях е съставен от 12-15 седмици, състоящи се от лекции иупражнения по различните дисциплини, често придружени от практики, проектии/или семинари. Следва 4-8 седмична сесия с изпити (обикновено писмени). Изучават се интензивно висша математика, фундаменти на електротехниката, основи винформатиката, теория на системите, физика, електроника и други. В зависимост от избраната област на специализация профилираните предмети варират – примерни области саенергетика, комуникации, информационни технологии,електрически мрежи и системи, нанотехнологии, индустриално инженерство. През последния семестър се пише бакалавърска работа, последвана от кратка презентация, с което първата крачка от пътя на младия инженер е завършена.

Прочети повече тук.

Share this

Submit your comment