FAQ4UNI

Валентин Мърваков, Машиностроене

Специалността “Mашиностроене” (Mechanical engineering) проследява живота на една машина – от анализа за изискванията към нея до изобретяването й, производството, а също така настройката и поддръжката й.

Няма особености при кандидатстването за специалността “Машиностроене”, документите се изпращат или директно на университета, или през системата на uni-assist в зависимост от това какво пише на сайта на самия университет. Някои университети може да изискват индустриална практика.

Колко време продължава следването?

В най-добрия случай следването продължава 5 години, от които 3 са бакалавър. В Mюнхен бакалавърът и магистратурата могат да бъдат удължени с по година.

Какви са основните дисциплини/предмети, които се изучават?

Основните направления са следните:

  1. Продукция и логистика
  2. Ядрена техника
  3. Мехатроника и информационна техника (под това се разбира производството на хардуер, не информатика)
  4. Медицинска техника
  5. Машиностроене и мениджмънтът му
  6. Въздушна и космическа техника
  7. Конструкция и развитие
  8. Транспортна техника

Какви са основните начини на изпитване (писмени, устни)?

Междусеместриалните изпити са основно писмени, но има и тестати по време на семестъра, някои от които са и устни.

Какви качества трябва да притежава кандидат-студентът и какви качества и сподобности се развиват по време на следването?

Един инженер трябва да има добри познания по математика и природни науки, както и добро пространствено мислене. С течение на времето тези умения се доразвиват, а се изграждат и нови, като например работа в екип, способността да се прилагат различни методи с цел анализ, симулация,опити, отстраняване на целеви конфликти, създаване на конкурентносъобразен продукт.

По-скоро практическа или теоритична насоченост има следването?

В началото приоритет са теоритичните познания, като впоследствие самият студент има възможността да прецени дали иска да се развива в тази насока, но в крайния стадий на следването преобладават стриктно практически ориентираните предмети.

Прочети повече тук.

Share this

Submit your comment